Usage Statistics for www.schlosserei-ladurner.at

Summary Period: October 2021
Generated 01-Nov-2021 03:10 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2021
Total Hits 72150
Total Files 69646
Total Pages 69173
Total Visits 7072
Total KBytes 1646648
Total Unique Sites 1298
Total Unique URLs 582
Total Unique Referrers 2668
Total Unique User Agents 285
. Avg Max
Hits per Hour 96 3560
Hits per Day 2327 8243
Files per Day 2246 7971
Pages per Day 2231 7070
Sites per Day 41 126
Visits per Day 228 324
KBytes per Day 53118 479942
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.53% 69646
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 24
Code 302 - Found 0.34% 247
Code 304 - Not Modified 0.00% 2
Code 400 - Bad Request 0.05% 39
Code 404 - Not Found 3.04% 2192

Daily usage for October 2021

Daily Statistics for October 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3240 4.49% 3202 4.60% 3223 4.66% 220 3.11% 103 7.94% 57829 3.51%
2 3217 4.46% 3168 4.55% 3172 4.59% 254 3.59% 106 8.17% 48117 2.92%
3 2226 3.09% 2044 2.93% 2060 2.98% 263 3.72% 109 8.40% 46095 2.80%
4 1727 2.39% 1647 2.36% 1673 2.42% 268 3.79% 103 7.94% 27150 1.65%
5 1993 2.76% 1943 2.79% 1942 2.81% 256 3.62% 120 9.24% 30309 1.84%
6 2617 3.63% 2496 3.58% 2505 3.62% 318 4.50% 117 9.01% 45682 2.77%
7 2343 3.25% 2241 3.22% 2271 3.28% 324 4.58% 109 8.40% 37426 2.27%
8 2215 3.07% 2163 3.11% 2167 3.13% 312 4.41% 126 9.71% 30215 1.83%
9 2403 3.33% 2224 3.19% 2263 3.27% 270 3.82% 99 7.63% 46108 2.80%
10 1678 2.33% 1654 2.37% 1653 2.39% 274 3.87% 113 8.71% 30222 1.84%
11 2052 2.84% 2020 2.90% 2029 2.93% 242 3.42% 107 8.24% 34026 2.07%
12 2218 3.07% 2049 2.94% 2058 2.98% 224 3.17% 95 7.32% 43698 2.65%
13 8243 11.42% 7971 11.45% 7070 10.22% 259 3.66% 120 9.24% 479942 29.15%
14 2052 2.84% 2024 2.91% 2013 2.91% 271 3.83% 113 8.71% 32008 1.94%
15 1939 2.69% 1916 2.75% 1912 2.76% 226 3.20% 107 8.24% 32514 1.97%
16 2155 2.99% 2073 2.98% 2086 3.02% 251 3.55% 114 8.78% 37966 2.31%
17 2600 3.60% 2519 3.62% 2527 3.65% 254 3.59% 105 8.09% 42497 2.58%
18 2270 3.15% 2166 3.11% 2221 3.21% 270 3.82% 110 8.47% 51390 3.12%
19 2237 3.10% 2132 3.06% 2141 3.10% 256 3.62% 124 9.55% 32818 1.99%
20 2178 3.02% 2079 2.99% 2108 3.05% 215 3.04% 108 8.32% 29035 1.76%
21 2086 2.89% 2068 2.97% 2066 2.99% 211 2.98% 100 7.70% 22267 1.35%
22 3285 4.55% 3183 4.57% 3217 4.65% 233 3.29% 106 8.17% 42979 2.61%
23 2765 3.83% 2748 3.95% 2748 3.97% 192 2.71% 69 5.32% 29295 1.78%
24 2762 3.83% 2733 3.92% 2731 3.95% 224 3.17% 89 6.86% 58579 3.56%
25 2966 4.11% 2812 4.04% 2852 4.12% 206 2.91% 61 4.70% 97189 5.90%
26 2041 2.83% 1968 2.83% 1994 2.88% 204 2.88% 72 5.55% 61484 3.73%
27 1417 1.96% 1376 1.98% 1383 2.00% 166 2.35% 82 6.32% 31617 1.92%
28 1312 1.82% 1283 1.84% 1293 1.87% 143 2.02% 65 5.01% 25789 1.57%
29 908 1.26% 821 1.18% 856 1.24% 190 2.69% 72 5.55% 33331 2.02%
30 547 0.76% 514 0.74% 518 0.75% 129 1.82% 64 4.93% 14847 0.90%
31 458 0.63% 409 0.59% 421 0.61% 118 1.67% 69 5.32% 14225 0.86%

Hourly usage for October 2021

Hourly Statistics for October 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 93 2908 4.03% 89 2787 4.00% 90 2804 4.05% 1874 58107 3.53%
1 91 2831 3.92% 86 2695 3.87% 87 2715 3.92% 1635 50689 3.08%
2 87 2711 3.76% 83 2579 3.70% 84 2616 3.78% 1533 47534 2.89%
3 87 2697 3.74% 84 2617 3.76% 84 2633 3.81% 1512 46857 2.85%
4 87 2719 3.77% 85 2650 3.80% 85 2654 3.84% 1526 47306 2.87%
5 89 2768 3.84% 86 2685 3.86% 87 2707 3.91% 1542 47798 2.90%
6 86 2692 3.73% 84 2605 3.74% 84 2617 3.78% 1547 47971 2.91%
7 88 2738 3.79% 85 2656 3.81% 86 2669 3.86% 1608 49837 3.03%
8 87 2723 3.77% 85 2643 3.79% 85 2658 3.84% 1505 46660 2.83%
9 86 2668 3.70% 82 2572 3.69% 83 2589 3.74% 1398 43342 2.63%
10 82 2572 3.56% 80 2492 3.58% 80 2504 3.62% 1493 46281 2.81%
11 87 2727 3.78% 82 2550 3.66% 84 2622 3.79% 1362 42213 2.56%
12 87 2701 3.74% 84 2616 3.76% 84 2619 3.79% 1596 49463 3.00%
13 90 2809 3.89% 87 2722 3.91% 87 2727 3.94% 1648 51083 3.10%
14 160 4984 6.91% 153 4746 6.81% 127 3962 5.73% 5160 159953 9.71%
15 201 6251 8.66% 198 6153 8.83% 194 6032 8.72% 10930 338835 20.58%
16 102 3178 4.40% 100 3110 4.47% 99 3091 4.47% 2910 90215 5.48%
17 87 2727 3.78% 84 2627 3.77% 85 2635 3.81% 1648 51081 3.10%
18 88 2756 3.82% 86 2679 3.85% 87 2697 3.90% 1693 52486 3.19%
19 94 2942 4.08% 91 2846 4.09% 92 2871 4.15% 2092 64852 3.94%
20 87 2713 3.76% 85 2644 3.80% 85 2657 3.84% 1535 47596 2.89%
21 90 2817 3.90% 87 2706 3.89% 88 2741 3.96% 1903 58997 3.58%
22 92 2857 3.96% 88 2743 3.94% 89 2787 4.03% 1954 60584 3.68%
23 85 2661 3.69% 81 2523 3.62% 82 2566 3.71% 1513 46906 2.85%

Top 30 of 582 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 53690 74.41% 539437 32.76% /stats/
2 2659 3.69% 231460 14.06% /stats/usage_201708.html
3 1996 2.77% 1687 0.10% /
4 1926 2.67% 171775 10.43% /stats/usage_202110.html
5 91 0.13% 7750 0.47% /stats/usage_201702.html
6 87 0.12% 7921 0.48% /stats/usage_202011.html
7 75 0.10% 0 0.00% /Joomla/
8 69 0.10% 4161 0.25% /stats/usage_201012.html
9 69 0.10% 6024 0.37% /stats/usage_201907.html
10 68 0.09% 5693 0.35% /stats/usage_201208.html
11 68 0.09% 5944 0.36% /stats/usage_201310.html
12 68 0.09% 6115 0.37% /stats/usage_201510.html
13 67 0.09% 4596 0.28% /stats/usage_201101.html
14 67 0.09% 6108 0.37% /stats/usage_201408.html
15 67 0.09% 5798 0.35% /stats/usage_201609.html
16 67 0.09% 6184 0.38% /stats/usage_202009.html
17 67 0.09% 6221 0.38% /stats/usage_202105.html
18 66 0.09% 5334 0.32% /stats/usage_201104.html
19 66 0.09% 5764 0.35% /stats/usage_201109.html
20 66 0.09% 5384 0.33% /stats/usage_201110.html
21 66 0.09% 5725 0.35% /stats/usage_201204.html
22 66 0.09% 5692 0.35% /stats/usage_201405.html
23 66 0.09% 5928 0.36% /stats/usage_201602.html
24 66 0.09% 5710 0.35% /stats/usage_201611.html
25 66 0.09% 5732 0.35% /stats/usage_201704.html
26 66 0.09% 5803 0.35% /stats/usage_201808.html
27 66 0.09% 5733 0.35% /stats/usage_201906.html
28 66 0.09% 5753 0.35% /stats/usage_202001.html
29 66 0.09% 5975 0.36% /stats/usage_202005.html
30 65 0.09% 5638 0.34% /stats/usage_201106.html

Top 10 of 582 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 53690 74.41% 539437 32.76% /stats/
2 2659 3.69% 231460 14.06% /stats/usage_201708.html
3 1926 2.67% 171775 10.43% /stats/usage_202110.html
4 87 0.12% 7921 0.48% /stats/usage_202011.html
5 91 0.13% 7750 0.47% /stats/usage_201702.html
6 67 0.09% 6221 0.38% /stats/usage_202105.html
7 67 0.09% 6184 0.38% /stats/usage_202009.html
8 68 0.09% 6115 0.37% /stats/usage_201510.html
9 67 0.09% 6108 0.37% /stats/usage_201408.html
10 69 0.10% 6024 0.37% /stats/usage_201907.html

Top 10 of 140 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 53690 74.41% 5198 74.36% /stats/
2 1996 2.77% 594 8.50% /
3 1926 2.67% 258 3.69% /stats/usage_202110.html
4 75 0.10% 30 0.43% /Joomla/
5 2659 3.69% 29 0.41% /stats/usage_201708.html
6 87 0.12% 21 0.30% /stats/usage_202011.html
7 39 0.05% 15 0.21% /Joomla/administrator/templates/khepri/js/
8 39 0.05% 13 0.19% /Joomla/images/stories/
9 67 0.09% 12 0.17% /stats/usage_201101.html
10 67 0.09% 12 0.17% /stats/usage_202105.html

Top 10 of 140 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 53690 74.41% 5080 72.60% /stats/
2 1996 2.77% 691 9.88% /
3 1926 2.67% 261 3.73% /stats/usage_202110.html
4 75 0.10% 31 0.44% /Joomla/
5 2659 3.69% 30 0.43% /stats/usage_201708.html
6 87 0.12% 22 0.31% /stats/usage_202011.html
7 39 0.05% 19 0.27% /Joomla/images/stories/
8 34 0.05% 17 0.24% /Joomla/administrator/templates/khepri/images/
9 39 0.05% 17 0.24% /Joomla/administrator/templates/khepri/js/
10 35 0.05% 13 0.19% /Joomla/administrator/

Top 30 of 2668 Total Referrers
# Hits Referrer
1 12081 16.74% - (Direct Request)
2 6384 8.85% https://vds-shop.com
3 6326 8.77% https://many-clients.ru
4 6299 8.73% https://irondog.pro
5 4138 5.74% https://hydraruzspsnew4af.com
6 2637 3.65% https://familyicon.ru
7 2409 3.34% https://sp.dim-studio.ru
8 1965 2.72% https://exoticholiday.bg
9 1905 2.64% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
10 1062 1.47% https://getery.xyz
11 912 1.26% https://seksvibor.xyz
12 760 1.05% https://seks-dosug.com
13 624 0.86% https://433175.ru
14 608 0.84% https://mosbordell.com
15 607 0.84% https://rubankcard.ru
16 422 0.58% https://telegra.ph/DL---SSN---DOB-LOOKUPS-TELEGRAM-BOT-07-20
17 372 0.52% https://poollife.ru
18 348 0.48% https://hydraruzspsnew4af.xyz
19 347 0.48% https://hydraruzzxpnew4af.com/
20 336 0.47% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
21 335 0.46% https://hydraruzxpsnew4af.top
22 331 0.46% https://hydraruzzxpnew4af.com
23 312 0.43% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
24 269 0.37% http://miasstrening.site/
25 257 0.36% https://hydraclubbioknikokex7hidraweb2l67lfiz7z3linkgidraa7sited.com
26 246 0.34% https://hydraruzxpnew4af-oniion.com
27 243 0.34% https://hydraclubbioknikokex7hidraweb2l67lfiz7z3linkgidraa7sited.com/
28 241 0.33% https://hydraruzxpnew4af-onionl.com/
29 234 0.32% https://hydraclubbioknikokex7njh.com/
30 231 0.32% https://hydraclubbioknikokex7njh.com

Top 20 of 379 Total Search Strings
# Hits Search String
1 23 4.58% https://vasil.cyou/
2 22 4.38% https://fabrica-tumana.ru/
3 16 3.19% https://tkspro.ru/
4 6 1.20% https://permanentrf.ru/
5 6 1.20% https://vasil.cyou/iam
6 5 1.00% https://permanentrf.ru/blog/pergamentnyj-makiyazh/
7 5 1.00% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/kak-spisat-dolgi-po-kreditam-v-2021-godu/
8 4 0.80% montes mugica
9 3 0.60% https://climatville.ru/moskva/katalog/sistemy-uvlazhneniya/
10 3 0.60% https://plastika-nsk.ru/liposaktsiya/
11 3 0.60% https://sdubovik.ru/materials/proverka_postavschikov_i_klientov/
12 3 0.60% https://sdubovik.ru/trenings/zakupki-na-100/
13 3 0.60% https://sil-ex.ru/video/nanosim-prolit-standard-avtomobilnaya-mojka/
14 3 0.60% https://upsk-export.com/eksport-v-belarus/
15 3 0.60% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/
16 3 0.60% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/kak-i-gde-podat-zayavlenie-na-bankrotstvo-fizicheskomu-licu-samostoyatelno/
17 3 0.60% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/zachem-nuzhen-advokat/
18 3 0.60% root megemon delay viagra
19 2 0.40% celulitis nunca mas
20 2 0.40% dumb tattoos

Top 15 of 285 Total User Agents
# Hits User Agent
1 8872 12.30% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
2 2880 3.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 2878 3.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 2766 3.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
5 2594 3.60% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
6 1493 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 1487 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 1484 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 1481 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 1478 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 1462 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 1459 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 1450 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 1445 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
15 1439 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36

Usage by Country for October 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 72150 100.00% 69646 100.00% 1646648 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23