Usage Statistics for www.schlosserei-ladurner.at

Summary Period: February 2015
Generated 18-Dec-2015 04:34 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2015
Total Hits 17545
Total Files 16278
Total Pages 15979
Total Visits 3523
Total KBytes 803184
Total Unique Sites 1668
Total Unique URLs 266
Total Unique Referrers 845
Total Unique User Agents 417
. Avg Max
Hits per Hour 26 647
Hits per Day 626 1542
Files per Day 581 1470
Pages per Day 570 1133
Sites per Day 59 133
Visits per Day 125 186
KBytes per Day 28685 62545
Hits by Response Code
Code 200 - OK 92.78% 16278
Code 206 - Partial Content 0.46% 80
Code 301 - Moved Permanently 0.17% 29
Code 302 - Found 2.61% 458
Code 303 - See Other 0.01% 1
Code 304 - Not Modified 0.17% 30
Code 400 - Bad Request 0.05% 8
Code 404 - Not Found 3.77% 661

Daily usage for February 2015

Daily Statistics for February 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 129 0.74% 76 0.47% 101 0.63% 55 1.56% 46 2.76% 3450 0.43%
2 191 1.09% 162 1.00% 163 1.02% 95 2.70% 81 4.86% 7055 0.88%
3 274 1.56% 258 1.58% 250 1.56% 94 2.67% 77 4.62% 7508 0.93%
4 402 2.29% 374 2.30% 380 2.38% 69 1.96% 46 2.76% 26299 3.27%
5 385 2.19% 362 2.22% 358 2.24% 119 3.38% 55 3.30% 20937 2.61%
6 505 2.88% 463 2.84% 480 3.00% 149 4.23% 73 4.38% 23054 2.87%
7 486 2.77% 466 2.86% 461 2.89% 113 3.21% 67 4.02% 17531 2.18%
8 515 2.94% 494 3.03% 490 3.07% 114 3.24% 62 3.72% 20769 2.59%
9 511 2.91% 498 3.06% 494 3.09% 121 3.43% 73 4.38% 17814 2.22%
10 456 2.60% 433 2.66% 434 2.72% 118 3.35% 75 4.50% 11530 1.44%
11 531 3.03% 502 3.08% 502 3.14% 167 4.74% 115 6.89% 14876 1.85%
12 502 2.86% 481 2.95% 475 2.97% 153 4.34% 94 5.64% 12525 1.56%
13 473 2.70% 450 2.76% 455 2.85% 120 3.41% 78 4.68% 15024 1.87%
14 512 2.92% 488 3.00% 490 3.07% 148 4.20% 111 6.65% 11778 1.47%
15 622 3.55% 582 3.58% 597 3.74% 183 5.19% 119 7.13% 14543 1.81%
16 599 3.41% 564 3.46% 566 3.54% 162 4.60% 104 6.24% 14581 1.82%
17 464 2.64% 437 2.68% 432 2.70% 154 4.37% 124 7.43% 11324 1.41%
18 982 5.60% 865 5.31% 934 5.85% 186 5.28% 132 7.91% 33084 4.12%
19 567 3.23% 545 3.35% 541 3.39% 150 4.26% 91 5.46% 18521 2.31%
20 889 5.07% 870 5.34% 870 5.44% 118 3.35% 67 4.02% 51576 6.42%
21 873 4.98% 844 5.18% 839 5.25% 92 2.61% 75 4.50% 62545 7.79%
22 838 4.78% 777 4.77% 825 5.16% 102 2.90% 81 4.86% 57364 7.14%
23 705 4.02% 688 4.23% 688 4.31% 88 2.50% 62 3.72% 50363 6.27%
24 963 5.49% 930 5.71% 925 5.79% 139 3.95% 111 6.65% 46140 5.74%
25 1542 8.79% 1470 9.03% 1133 7.09% 174 4.94% 128 7.67% 62500 7.78%
26 1285 7.32% 928 5.70% 823 5.15% 163 4.63% 133 7.97% 58967 7.34%
27 665 3.79% 631 3.88% 624 3.91% 104 2.95% 91 5.46% 49675 6.18%
28 679 3.87% 640 3.93% 649 4.06% 108 3.07% 81 4.86% 61848 7.70%

Hourly usage for February 2015

Hourly Statistics for February 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 20 587 3.35% 19 554 3.40% 19 555 3.47% 970 27151 3.38%
1 20 571 3.25% 19 549 3.37% 19 552 3.45% 983 27533 3.43%
2 24 690 3.93% 21 608 3.74% 23 659 4.12% 1141 31946 3.98%
3 27 757 4.31% 22 632 3.88% 25 713 4.46% 1224 34263 4.27%
4 19 556 3.17% 18 529 3.25% 18 524 3.28% 981 27473 3.42%
5 21 592 3.37% 20 581 3.57% 20 574 3.59% 1027 28743 3.58%
6 47 1316 7.50% 34 959 5.89% 31 870 5.44% 1322 37026 4.61%
7 22 624 3.56% 21 600 3.69% 21 602 3.77% 1036 29016 3.61%
8 26 743 4.23% 24 692 4.25% 24 697 4.36% 1087 30433 3.79%
9 27 780 4.45% 26 743 4.56% 26 743 4.65% 1324 37084 4.62%
10 26 728 4.15% 24 686 4.21% 24 697 4.36% 1144 32038 3.99%
11 27 760 4.33% 26 737 4.53% 26 732 4.58% 1278 35772 4.45%
12 28 784 4.47% 26 749 4.60% 26 737 4.61% 1340 37532 4.67%
13 26 731 4.17% 25 708 4.35% 25 711 4.45% 1288 36074 4.49%
14 26 743 4.23% 25 708 4.35% 25 708 4.43% 1195 33456 4.17%
15 26 729 4.16% 24 679 4.17% 24 698 4.37% 1280 35835 4.46%
16 24 686 3.91% 23 655 4.02% 23 646 4.04% 1246 34891 4.34%
17 24 674 3.84% 23 649 3.99% 23 646 4.04% 1297 36308 4.52%
18 23 645 3.68% 21 604 3.71% 21 602 3.77% 1087 30434 3.79%
19 24 684 3.90% 23 661 4.06% 23 663 4.15% 1320 36957 4.60%
20 25 722 4.12% 24 689 4.23% 24 674 4.22% 1251 35038 4.36%
21 22 634 3.61% 21 613 3.77% 21 613 3.84% 1164 32589 4.06%
22 22 636 3.62% 21 604 3.71% 21 604 3.78% 1201 33623 4.19%
23 41 1173 6.69% 38 1089 6.69% 27 759 4.75% 1499 41970 5.23%

Top 30 of 266 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6619 37.73% 66177 8.24% /stats/
2 4477 25.52% 488374 60.80% /stats/usage_201502.html
3 2042 11.64% 1764 0.22% /
4 1225 6.98% 135407 16.86% /stats/usage_201405.html
5 154 0.88% 16933 2.11% /stats/usage_201501.html
6 148 0.84% 16142 2.01% /stats/usage_201409.html
7 71 0.40% 10 0.00% /icons/blank.gif
8 71 0.40% 16 0.00% /icons/folder.gif
9 70 0.40% 472 0.06% /Joomla/
10 57 0.32% 4579 0.57% /stats/usage_201101.html
11 51 0.29% 5159 0.64% /stats/usage_201105.html
12 34 0.19% 3742 0.47% /stats/usage_201109.html
13 29 0.17% 3194 0.40% /stats/usage_201211.html
14 24 0.14% 2596 0.32% /stats/usage_201304.html
15 23 0.13% 2142 0.27% /stats/usage_201103.html
16 22 0.13% 1299 0.16% /stats/usage_201012.html
17 21 0.12% 2322 0.29% /stats/usage_201410.html
18 20 0.11% 2190 0.27% /stats/usage_201309.html
19 20 0.11% 2189 0.27% /stats/usage_201406.html
20 20 0.11% 2167 0.27% /stats/usage_201408.html
21 19 0.11% 2013 0.25% /stats/usage_201112.html
22 19 0.11% 2077 0.26% /stats/usage_201404.html
23 19 0.11% 2086 0.26% /stats/usage_201411.html
24 18 0.10% 1988 0.25% /stats/usage_201403.html
25 17 0.10% 1849 0.23% /stats/usage_201201.html
26 17 0.10% 1763 0.22% /stats/usage_201407.html
27 17 0.10% 1978 0.25% /stats/usage_201412.html
28 14 0.08% 1403 0.17% /stats/usage_201102.html
29 14 0.08% 1346 0.17% /stats/usage_201104.html
30 14 0.08% 1314 0.16% /stats/usage_201110.html

Top 10 of 266 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4477 25.52% 488374 60.80% /stats/usage_201502.html
2 1225 6.98% 135407 16.86% /stats/usage_201405.html
3 6619 37.73% 66177 8.24% /stats/
4 154 0.88% 16933 2.11% /stats/usage_201501.html
5 148 0.84% 16142 2.01% /stats/usage_201409.html
6 51 0.29% 5159 0.64% /stats/usage_201105.html
7 57 0.32% 4579 0.57% /stats/usage_201101.html
8 34 0.19% 3742 0.47% /stats/usage_201109.html
9 29 0.17% 3194 0.40% /stats/usage_201211.html
10 24 0.14% 2596 0.32% /stats/usage_201304.html

Top 10 of 60 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4477 25.52% 832 24.14% /stats/usage_201502.html
2 6619 37.73% 816 23.67% /stats/
3 2042 11.64% 812 23.56% /
4 1225 6.98% 284 8.24% /stats/usage_201405.html
5 148 0.84% 109 3.16% /stats/usage_201409.html
6 154 0.88% 85 2.47% /stats/usage_201501.html
7 57 0.32% 50 1.45% /stats/usage_201101.html
8 70 0.40% 48 1.39% /Joomla/
9 51 0.29% 48 1.39% /stats/usage_201105.html
10 29 0.17% 23 0.67% /stats/usage_201211.html

Top 10 of 60 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4477 25.52% 828 23.96% /stats/usage_201502.html
2 2042 11.64% 827 23.93% /
3 6619 37.73% 817 23.64% /stats/
4 1225 6.98% 284 8.22% /stats/usage_201405.html
5 148 0.84% 110 3.18% /stats/usage_201409.html
6 154 0.88% 86 2.49% /stats/usage_201501.html
7 57 0.32% 51 1.48% /stats/usage_201101.html
8 51 0.29% 47 1.36% /stats/usage_201105.html
9 70 0.40% 45 1.30% /Joomla/
10 29 0.17% 22 0.64% /stats/usage_201211.html

Top 30 of 845 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2731 15.57% - (Direct Request)
2 1310 7.47% http://seogf.biz
3 1182 6.74% http://modnaya-stylnaya.blogspot.com
4 1056 6.02% http://vk.com/podarokna14fevralya
5 847 4.83% http://mormarkets.com/center.php
6 766 4.37% http://mormarkets.com/dent.php
7 688 3.92% http://mormarkets.com/smile.php
8 660 3.76% http://mormarkets.com/
9 404 2.30% http://beste.zblogs.de
10 312 1.78% http://anabolika-kaufen.zblogs.de
11 256 1.46% http://stroykavip.com/
12 241 1.37% http://medded.ru/
13 208 1.19% http://vk.com/promokodiozon
14 204 1.16% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
15 180 1.03% http://vk.com/promokodibonprix
16 177 1.01% http://vk.com/promokodiyoox
17 176 1.00% https://vk.com/kuponiebay
18 169 0.96% http://chat-ruletka.net
19 169 0.96% http://vk.com/promokodistolplit
20 166 0.95% http://vk.com/promokodirendezvous
21 165 0.94% https://vk.com/promokodipudra
22 162 0.92% http://vk.com/promokodibiglion
23 162 0.92% http://vk.com/promokodikupivip
24 161 0.92% http://bestdiets.xyz/
25 157 0.89% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
26 156 0.89% https://vk.com/promokodinext
27 154 0.88% http://bikini.sale24.ovh/
28 150 0.85% https://vk.com/promokodienter
29 100 0.57% http://chat-ruletka.net/chatroulette-russia
30 97 0.55% http://www.gorodservis.ru

Top 20 of 64 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 1.56% akvagrim-msk.ru/biblioteka-im.-lenina.html
2 1 1.56% akvagrim-msk.ru/chehov.html
3 1 1.56% akvagrim-msk.ru/sergiev-posad.html
4 1 1.56% http://akvagrim-msk.ru/altufevo.html
5 1 1.56% http://akvagrim-msk.ru/naro-fominsk.html
6 1 1.56% http://akvagrim-msk.ru/obuchenie-akvagrim.html
7 1 1.56% http://blogdark.ru/blondi-masturbiruet-v-krovati
8 1 1.56% http://blogdark.ru/byvshaya-okazalas-goryachej-suchkoj
9 1 1.56% http://blogdark.ru/do-slez-ogromnym-xuem-protiv-voli-porno
10 1 1.56% http://blogdark.ru/domashnoe-porno-iznosilovanie
11 1 1.56% http://blogdark.ru/erotichiski-sks-uebeki-sekretni-kamera
12 1 1.56% http://blogdark.ru/ni-dnya-bez-seksa
13 1 1.56% http://blogdark.ru/obnazhennaya-tyolka-na-plyazhe-7
14 1 1.56% http://blogdark.ru/paren-nasiluet-uchilku
15 1 1.56% http://blogdark.ru/porno-video-ibut-mloletok-i-konchayut-vnutr
16 1 1.56% http://blogdark.ru/porno-video-krichit-ot-boli
17 1 1.56% http://blogdark.ru/pornomama-v-bane-russkoe
18 1 1.56% http://blogdark.ru/realnoe-video-podglyadyval-za-mamoj
19 1 1.56% http://blogdark.ru/seks-porno-russkaya-mamasha-besplatnyj-ska
20 1 1.56% http://blogdark.ru/smotret-britanskoe-porno

Top 15 of 417 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1177 6.71% Java/1.7.0_75
2 373 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24
3 367 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
4 367 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24
5 361 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; MRA 5.10 (build 5339); GTB7.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3
6 361 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
7 358 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
8 349 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
9 345 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
10 344 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24
11 342 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Safari/53
12 342 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
13 338 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
14 338 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
15 336 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36

Usage by Country for February 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 17545 100.00% 16358 100.49% 803184 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21